Dataskyddsförordningen GDPR som gäller i hela EU från 25 maj 2018, syftar både till att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas och att alla människor ska få större kontroll över sina egna personuppgifter. Lagen ställer också vissa krav på patientjournaler och påverkar lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Här kan du läsa uttömmande om vad som gäller:

Ändamål och rättslig grund för behandling
Leg psykolog Gabriela Castro Oris AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att du ska få god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Leg psykolog Gabriela Castro Oris AB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av så kallat allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Leg psykolog Gabriela Castro Oris AB: verksamhet står precis som alla vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid
Leg psykolog Gabriela Castro Oris AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, det vill säga tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av Leg psykolog Gabriela Castro Oris AB. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa.

Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Leg psykolog Gabriela Castro Oris AB behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi/jag/verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.